PLC Nedir ?

Günümüzde otomasyon teknolojisinin çok hızlı bir geliĢme içinde olduğu görülmektedir. Ġlk önce analog kontrolle baĢlayan elektronik kontrol sistemleri zamanla yetersiz kalınca, çözüm için analog sistemlerden sayısal kökenli sistemlere geçilmiĢtir.

Otomasyon sistemlerinin en önemli kısmını, bu sistemlere büyük esneklik veren programlanabilen cihazlar oluĢturmaktadır. Bu cihazların temelini de mikroiĢlemciler ya da mikrodenetleyiciler oluĢturmaktadır. Gerçekte PLC‟ler mikroiĢlemciler ya da mikrodenetleyiciler kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢ cihazlardır. PLC‟lerin ortaya çıkarılma amacı, röleli kumanda sistemlerinin gerçekleĢtirdiği fonksiyonların mikroiĢlemcili kontrol sistemleri ile yerine getirilebilmesidir. Lojik temelli röle sistemlerine alternatif olarak tasarlandıklarından PROGRAMLANABILIR LOJIK KONTROLÖR (Programmnable Logic Controller) adı verilmiĢtir. Ġlerleyen zaman içinde çeĢitli firmalar muhtelif kapasitelerde PLC‟ler üretmiĢlerdir.

PLC bir bilgisayara benzetilirse; giriĢlerinde mouse ve klavye yerine basit giriĢ bağlantıları vardır. Yine çıkıĢlarında ekran yerine basit çıkıĢ bağlantıları vardır. GiriĢlere bağlanan elemanlara algılayıcı, çıkıĢlara bağlanan elemanlara da iĢ elemanı denir. PLC algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine göre iĢleyen ve iĢ elemanlarına göre aktaran bir mikroiĢlemci sistemidir. Algılayıcılara örnek olarak herhangi bir metali algılayan endüktif algılayıcı, PLC giriĢine uygun gerilim vermede kullanılan buton ve anahtarlar verilebilir. ĠĢ elemanları için PLC çıkıĢından alınan gerilimi kullanan kontaktörler, bir cismi itme veya çekmede kullanılan pnomatik silindirleri süren elektrovalfler, lambalar uygun örnektirler.

PLC, günümüzde endüstride hemen hemen her alanda özellikle el değmeden gerçekleĢtirilen üretimlerde kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları enerji dağıtım sistemleri, karmaĢık fabrika otomasyonları, asansör sistemleri, konveyörler, motor hız kontrolü vb. Endüstrinin hemen hemen her alanında rahatlıkla kullanılabilen PLC„ler ile yapılan otomasyon sistemleri röleli ve bilgisayarlı (PC) sistemlere göre birçok avantaja sahiptir. Bu sebeplerden dolayı PLC'lerin oldukça geniĢ kullanım alanları vardır.